Home » Privacy verklaring

Privacy verklaring

De Eendenkooi respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt
behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens
die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt
uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens
persoonsgegevens De Eendenkooi verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

De Eendenkooi verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening
te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Ook kunt
u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie
uitingen van De Eendenkooi

Doel verwerking persoonsgegevens

De Eendenkooi verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te
noemen doeleinden:

  • versturen van uitnodiging (jaar) vergadering.
  • communicatie omtrent zaalhuur en planning.
  • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.
  • marketing- en communicatie activiteiten.
  • werving en selectie.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De Eendenkooi verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve
van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:contactgegevens: naam (email) adres, telefoonnummer van (bestuurs) leden van verenigingen die een ruimte van De Eendenkooi huren.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt De Eendenkooi omdat deze door u als betrokkene op
eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde
partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen
bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

De Eendenkooi verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de
hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting
  • uitvoering van een overeenkomst
  • verkregen toestemming van betrokkene(n)
  • gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden

De Eendenkooi deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk
voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te
denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een
deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht
van De Eendenkooi zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw
persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de
wederpartij.

Daarnaast kan De Eendenkooi persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een
toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een
wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van De Eendenkooi uw persoonsgegevens
verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens
gehouden is tot naleving van de AVG. Door De Eendenkooi ingeschakelde derde partijen, die als
verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw
persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan
een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion
of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

De Eendenkooi hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw
persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende
technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau
te waarborgen. In het geval De Eendenkooi gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals
een IT-leverancier, zal De Eendenkooi in het kader van de bescherming van persoonsgegevens
in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Eendenkooi bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is
voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van weten
regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens,
verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u
sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw
verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij De Eendenkooi aan uw verzoek als
betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de
geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:
De Eendenkooi t.a.v. Karlijn van der Laan, info@eendenkooi.com

Wij zullen u binnen enkele werkdagen antwoord geven. Voor dringende vragen kunt u De
Eendenkooi telefonisch bereiken: 06-42916249

Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:
a. recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
b. recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
c. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
d. recht van verzet
e. recht op dataportabiliteit
f. recht op vergetelheid
g. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
h. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan
de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig
paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. De
Eendenkooi neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen
persoonsgegevens of uw minderjarige kinderen.

Statistieken en cookies

Teneinde het gebruiksgemak van de website van De Eendenkooi te vergroten, wordt gebruik
gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek
op de website van De Eendenkooi op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt
geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de
functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacy statement

De Eendenkooi heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement wordt op
deze pagina gepubliceerd. Raadpleeg deze daarom met regelmaat onze website.

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy
statement kunt u contact opnemen met de beheerder: Karlijn van der Laan
via info@eendenkooi.com of 06-42916249.

Deze privacy verklaring is op 29-09-2022 vastgesteld.